Voleu saber més de l’AMPA?

Doncs el proper 30 de Novembre celebrarem l’Assemblea General de socis 2016-2017, en breu us arribarà la convocatòria.
Un dels temes a tractar serà la renovació de càrrecs a la junta,
Sabeu quins càrrecs hi ha a la Junta i quines tasques comporten?
Actualment la junta està formada per:
President – Txus Santacana
Vicepresidenta – Silvia Canadell
Secretari – Andreu Camps
Tresorera – Sònia Comas
Segons els estatuts les tasques de cada càrrec son les següents:
“El president i el vicepresident

Article 20
1. Són pròpies del/la president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel/la secretari /a de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea
General o la Junta Directiva.
2. El/la president /a és substituït, en cas d’absència o malaltia, per la persona que exerceix de
vicepresident o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
El tresorer i el secretari

Article 21
El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també
l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els
rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta
Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel/la president/a, i ingressa el que sobra en
Dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
Article 22
El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de
Les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que
calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.”

Quant de temps he de dedicar?

Ho fem dintre les nostres possiblitats:
♣ una reunió al mes TOTS a Junta
♣ despatxem una reunió trimestral amb la direcció del centre
♣ converses organitzades per entitats com l’Ajuntament, Consell Escolar o d’altres en les que un dels nostres membres hi ha d’assistir.

Ja ho sabeu:

si voleu formar part de la Junta, envia’ns un correu per proposar la teva candidatura; el proper dia 30, tindreu l’oportunitat.

ampa@elmargallo.cat

Un pensament sobre “Voleu saber més de l’AMPA?

Deixa un comentari